click für mehr Bilder

04. Oktober. 2022, 19:00 Uhr

Vernissage: Vida Praznik •OČI SRCU•

Vida Praznik Oči srcu
eyes of the heart
Augen des Herzens

Vida Praznik
Ihre kreative Reise begann eigentlich intensiv vor zwei Jahrzehnten. Sie griff nach ihrer Kamera und „fotografierte“ damit Umwelt, Natur und Gegenstände, also alles, was ihre kreative Natur anzieht. 
Noch heute ist es ein treues Werkzeug, mit dem sie Motive sucht und bewahrt. Aus Fotografien und schnellen Skizzen entstehen mit ihren Händen Gemälde auf Leinwand, Grafiken und neuerdings auch Aquarelle. 
Sie stellt oft nützliche Objekte mit künstlerischem Flair her. 
In ihren Kunstwerken sind nachdenkliche expressive Striche zu spüren. Sie fühlt sich immer mehr zum Gestalten mit Farben hingezogen.

Vida Praznik
Geboren am 23. April 1967 in Novi Mesto. 
Sie lebt und arbeitet in Šentjerne.
Sie ist bei der pharmazeutischen Fabrik KRKA, d.d., Novo mesto, beschäftigt.
Ihre kreative Reise begann eigentlich intensiv vor zwei Jahrzehnten. Sie griff nach ihrer Kamera und „fotografierte“ damit Umwelt, Natur und Gegenstände, also alles, was ihre kreative Natur anzieht. 
Noch heute ist es ein treues Werkzeug, mit dem sie Motive sucht und bewahrt. Aus Fotografien und schnellen Skizzen entstehen mit ihren Händen Gemälde auf Leinwand, Grafiken und neuerdings auch Aquarelle. 
Sie stellt oft nützliche Objekte mit künstlerischem Flair her. 
In ihren Kunstwerken sind nachdenkliche expressive Striche zu spüren. Sie fühlt sich immer mehr zum Gestalten mit Farben hingezogen. 
Auf der Suche nach einem Weg greift sie zunächst, aber nur kurz, zu Pastellkreiden als Ausdrucksmittel. Sie recherchierte weiter und half sich mit Literatur und Experimenten. 
Sie trat der Mavrica Cultural Association aus Novi Mesto bei und besuchte Kunstworkshops unter der Leitung renommierter Mentoren. Sie ist seit Jahrzehnten im Verein tätig. Sie ist eine sehr fleißige, fähige Organisatorin, Animatorin und (seit 4 Jahren auch Präsidentin des Vereins LKD Mavrice Novo mesto. von 2016-2019).
Nun hat Sie die Vereinsführung beendet und arbeitet seit 2019 selbstständig und widmet sich noch stärker dem Bereich Kunstforschung.
Die meisten ihrer Arbeiten sind in Acryl, denen sie bis heute treu bleibt, und ihre letzten Worte mit Acrylfarben auf der Leinwand hat sie noch nicht gesprochen.
Als Malerin ist sie mit ihren Werken bereits im Umfeld erkennbar.
Vida Praznik hört auf dem kreativen Weg nicht auf und gibt sich nicht nur mit bestimmten Techniken zufrieden. 
In ihrem Entwicklungsprozess kreiert sie auch grafische Techniken. Diese Technik ist ihrem Wesen sehr angemessen. Ihre ersten Grundlagen bekam sie in Novi Mesto (Mentor: Hamo Čavrk). Da sie das Erstellen von Grafiken immer mehr reizte, probierte und gestaltete sie auch andere grafische Techniken aus. 
In Ljubljana erwarb sie am MGLC neue Fähigkeiten im Bereich Grafik. Sie widmete sich zuerst der Kaltnadel, dann Radierung, Aquatinta, Kalligrafie, Siebdruck und schließlich Holzschnitt... (unter der Leitung von Mentoren: Zora Stančič, Slavko Pavlina, Mojce Zlokarnik, Braneta Širc, Boget Dimovski). 
Im Frühjahr 2016 schuf sie auch in Ljubljana am MGLC unter der Leitung des spanischen Künstlers Damián Vega Velasco. 
Ihr Wissensdurst ist immens.
Im Kulturzentrum Janez Trdina, Vida Praznik l. 2015, Mai, mit einer Gruppe von zehn Grafikern unter der Leitung von mag. Hama Čavrka, Acad. Maler und Grafiker in der Organisation von JSKD Novo mesto veröffentlichte eine Diagrammkarte. Im selben Jahr veröffentlichte diese Gruppe eine weitere grafische Mappe, die dem 650-jährigen Jubiläum der Neustadt gewidmet war. 
Bisher hat sie an vielen Kunstworkshops, Maltreffen, Ex-tempora, Open-Air-Galerien in Novi Mesto und anderen Formen kollektiven Schaffens teilgenommen. Seit 2019 kreiert er völlig selbstständig in ihrem Atelier zu Hause. 
Vida Praznik hatte 19 Einzelausstellungen in Slowenien. Und über 100 Gruppenausstellungen im In- und Ausland. Vida folgt ihrem Leben und das führt sie immer tiefer in die Kunst hinein:
Ich habe keinen akademischen Titel, aber ich habe eine große Liebe namens Kunst.

Vida Praznik

Rojen 23. aprila 1967 v Novem mestu. Živi in ustvarja v Šentjerneju.
Zaposlena je v tovarni zdravil KRKA, d.d., Novo mesto.
Njena ustvarjalna pot se je pravzaprav začela intenzivno pred dvema desetletjema. Posegla je po fotoaparatu in z njim »fotografirala« okolje, naravo in predmete, torej vse, kar pritegne njeno ustvarjalno naravo. Še danes je zvesto orodje, s katerim išče in ohranja motive. Iz fotografij in hitrih skic izpod njenih rok nastajajo slike na platnu, grafike in v zadnjem času akvarelne kreacije. Pogosto izdeluje uporabne predmete z umetniškim občutkom. .
V njenih likovnih delih je čutiti premišljene izrazne poteze. Vse bolj jo privlači ustvarjanje z barvami. Med iskanjem poti in najprej se je lotila pastelnih kred kot izraznega sredstva, vendar le za kratek čas. Raziskovala je naprej in si pomagala z literaturo in eksperimentiranjem. Včlanila se je v Kulturno društvo Mavrica iz Novega mesta in se udeleževala likovnih delavnic pod vodstvom priznanih mentorjev. V društvu deluje že desetletja. Je zelo delavna, sposobna organizatorka, animatorka in (4 leta tudi predsednica društva LKD Mavrice Novo mesto. od 2016-2019).
Zdaj je zaključila z vodenjem društva in od leta 2019 deluje samostojno in se posveča sebi še globlje na področju raziskovanja umetnosti.
Največ dela v akrilu, ki mu je zvesta še danes in še ne z akrilnimi barvami na platnu rekla zadnje besede.
  Kot slikarka je s svojimi deli že prepoznavna v okolju.

Vida Praznik se na ustvarjalni poti ne ustavlja in se ne zadovolji le z določenimi tehnikami. V svojem razvojnem procesu ustvarja tudi v grafičnih tehnikah. Ta tehnika je zelo primerna za njeno naravo. Prve osnove je dobila v Novem mestu (mentor: Hamo Čavrk). Ker jo je ustvarjanje grafike vedno bolj privlačilo, je preizkušala in ustvarjala tudi z drugimi grafičnimi tehnikami. V Ljubljani je na MGLC pridobila nova znanja na področju grafike. Najprej se je posvetila suhi igli, nato jedkanici, akvatinti, kaligrafiji, sitotisku in nazadnje lesorezu ... (Pod vodstvom znanstvenih mentorjev: Zore Stančič, Slavka Pavlina, Mojce Zlokarnik, Braneta Širca, Bogeta Dimovskega). Spomladi 2016 je ustvarjala tudi v Ljubljani v MGLC pod mentorstvom španskega umetnika Damiána Vege Velasca. Njena želja po znanju je neizmerna.

V Kulturnem centru Janeza Trdine je Vida Praznik l. 2015, maj, z skupina desetih grafikov pod vodstvom mag. Hama Čavrka, akad. slikarja in grafika v organizaciji JSKD Novo mesto izdal graf mapo. Ta skupina je istega leta izdala še eno grafično mapo, posvečen 650-letnici Novega mesta. Doslej se je udeležila številnih likovnih delavnic, slikarskih srečanj, Ex-tempore, galerije na prostem v Novem mestu in druge oblike kolektivno ustvarjanje. Od leta 2019 ustvarja povsem samostojno v svojem studiu doma. Vida je imela 19 samostojnih razstav v Sloveniji. In preko 100 skupinskih razstav doma in v tujini. Vida sledi njenemu življenju in jo vodi vedno globlje v umetnost. obožuje umetnost. Nimam akademskega naziva, imam pa neizmerno ljubezen, ki se imenuje umetnost.

Vida Praznik

Born on April 23, 1967 in Novi Mesto. She lives and creates in Šentjerne.
She is employed at the pharmaceutical factory KRKA, d.d., Novo mesto.
Her creative journey actually began intensively two decades ago. She reached for her camera and used it to "photograph" the environment, nature and objects, i.e. everything that attracts her creative nature. Even today, it is a faithful tool with which he searches for and preserves motifs. From photographs and quick sketches, her hands create paintings on canvas, graphics and, more recently, watercolor creations. He often makes useful objects with an artistic feel. .
Thoughtful expressive strokes can be felt in her works of art. She is more and more attracted to creating with colors. While searching for a way, she first took up pastel chalks as a means of expression, but only for a short time. She researched further and helped herself with literature and experimentation. She joined the Mavrica Cultural Association from Novi Mesto and attended art workshops under the guidance of renowned mentors. He has been working in the association for decades. She is a very hard-working, capable organizer, animator and (for 4 years also the president of the association LKD Mavrice Novo mesto. from 2016-2019).
Now she has finished managing the association and since 2019 she has been working independently and devoting herself even more deeply to the field of art research.
Most of her work is in acrylic, which she remains faithful to today, and she has not yet said her last words with acrylic paints on the canvas.
  As a painter, she is already recognizable in the environment with her works.

Vida Praznik does not stop on the creative path and is not satisfied with only certain techniques. In his development process, he also creates in graphic techniques. This technique is very suitable for her nature. She got her first basics in Novi Mesto (mentor: Hamo Čavrk). Since the creation of graphics attracted her more and more, she also tried and created with other graphic techniques. In Ljubljana, she acquired new skills in the field of graphics at the MGLC. She first devoted herself to drypoint, then etching, aquatint, calligraphy, screen printing and finally woodcut... (Under the guidance of mentors: Zora Stančič, Slavko Pavlina, Mojce Zlokarnik, Braneta Širc, Boget Dimovski). In the spring of 2016, she also created in Ljubljana at the MGLC under the mentorship of the Spanish artist Damián Vega Velasco. Her desire for knowledge is immense.
In the Janez Trdina Cultural Center, Vida Praznik l. 2015, May, with a group of ten graphic artists led by mag. Hama Čavrka, Acad. painter and graphic artist in the organization of JSKD Novo mesto published a graf mapo. In the same year, this group published another graphic folder dedicated to the 650th anniversary of New Town. So far, she has participated in many art workshops, painting meetings, Ex-tempora, open-air galleries in Novi Mesto and other forms of collective creation. Since 2019, he has been creating completely independently in his studio at home. Vida had 19 solo exhibitions in Slovenia. And over 100 group exhibitions at home and abroad. Vida follows her life and leads her deeper and deeper into art. loves art. I don't have an academic title, but I have an immense love called art.

AWARDS

Awards from the Association of Fine Arts Associations of Slovenia
(SLO)

2016- Certificate in contemporary painting
2017- Certificate in contemporary painting
2018- Certificate in drawing and graphics
2018- Golden palette for watercolor
2019- Certificate in contemporary painting
2019- Golden palette for contemporary painting
2019 ...- at Extempore Art Izola in SLO .. received 3rd place - award-winning exhibition in the Alga gallery.

ABROAD - 2019
1.) January- presented at the ITA Bergamo art fair
2.) March - in the catalog presented in Dubai- United Arab Emirates
3.) July- .. presented with 8 paintings at SONCIN in Italy. (8 countries - the only one from SLO)

2020
1.) March - awarded in Sanremo ITA (golden cup for contemporary art)
2.) April - CANNES (France) Palme d'Or for art
3.) July- Art Marker, presented in the catalog of the 10 best galleries
in Italy
4.) Julij- led an art workshop for children in Istria, Croatia (Funtana)
5.) July- 2020 Artist of the Year Award in San Marino, Italy
6.) September- Biennale-CANN, France, I collaborate with 2 paintings
7.) October- GRAND PRIX COTE DAZUR .. NICA ... * plaque +
criticism

2021
1) February - Italy, recipient of the 1 * Premio Paul Cezanne plaque
3.) April- Menton, France ... prize for creativity, Pierre Auguste RENOIR
diploma
4.) May - award, Art Cup Zlata Mimosa 2021
+published in the official catalog - great artists
5.) May- IconArt (ITA) - auction house Art Code selects my work and
sold at auction [AUCTION no. 7- contemporary art + catalog.
6.) August- Venice- Recipient of the Golden Lion for Visual Arts 2021
7.) October - Grand Prix La Cote d'Azur of Nice -
Nominated for a Golden Globe Award
8.) October - I participate in the art fair in Innsbruck -
ART GALLERY PRINCE Grup
9.) October- Monte Carlo- Received the Oscar for visual arts (diploma + catalog + Oscar statue + review)
10.) November 10- I participate in an exhibition in Egypt (SUN BOATS)
SUNNY BOAT EXHIBITIONS EGYPT)
11.) December- I participate in the Art Fair- SCOPE MIAMI
- Prince Grup Art Gallery 
2022
1.)  8.January- awarded "Trofeo Art in the World 2022" in Cesenatico, ITA
2.)  January/February...presented in the art magazine Icon Art in Salerno ITA- on two pages. Critic IFF.
3. )  On June 25, 2022, received the Contemporary Art Artist of the Year trophy in Cesenatico, Italy. 4.)
4.)  Exhibition in Palermo - Sicily (September 20-26, 2022) in the EFFETTO ARTE gallery
 5.)  Received the Palme d'Or for visual art in Montecarlo, Monaco. 24/09/2022


Atelier 12 - Freie Kunst-, Kultur- und Bildungsinitiative

Missionstatement
Das ATELIER 12 ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel, Kunst und Kultur, die im gängigen Mainstream des öffentlichen Kunst- und Kulturbetriebs nur am Rande erscheint, eine Plattform zu bieten, um in der Gesellschaft wahrgenommen zu werden.

Das ATELIER 12 versteht sich dabei als Off-Space, der sich der Förderung junger, aufstrebender und im offiziellen Kanon unterrepräsentierter Künstlerinnen und Künstler annimmt und ihnen die Chance bietet, sich und ihr Werk einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren.

Im Mittelpunkt unserer Tätigkeiten steht der kunstschaffende Mensch und sein Werk. Dabei verstehen wir uns als Kulturvermittler, der einen möglichst niederschwelligen Zugang zu Kunst, Kultur und Bildung ermöglicht.

Als antizyklisches Angebot zum gängigen Kunst- und Kulturbetrieb bietet das ATELIER 12 genügend Freiraum für eine interdisziplinäre Auseinandersetzung mit den unterschiedlichsten Ausformungen und Ausdrucksmöglichkeiten von Kunst und kulturellem Schaffen.
Atelier 12Atelier 12Atelier 12Atelier 12Atelier 12Atelier 12Atelier 12Atelier 12Atelier 12

Kontakt

Atelier 12 – KKB „Münzgraben“
Freie Kunst-, Kultur- und Bildungsinitiative


Münzgrabenstraße 24
8010 Graz
Österreich

Leitung: Johannes Sfiligoi
atelier12kkb@gmail.com
+43 670 4058959

Follow us on facebook: fb.com/atelier12kkb

Vereinsregisternummer:
ZVR-Zl.: 961402327

Partner

Freie Galerie Graz

Kulturvermittlung Steiermark
Fördergeber

Stadt Graz Kultur

Land Steiermark Kultur

office@atelier12.net© Atelier 12powered by agitxprop.net